Här presenterar vi de värderingar som Blendow Groups alla medarbetare, leverantörer och övriga samarbetspartners delar.

 • Människors lika värde samt ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer är en självklarhet på Blendow Group. En öppen kommunikation med rätt att få och skyldighet att söka information ska råda.

 • Blendow Group ska vara en bra arbetsplats för alla anställda. Diskriminering får inte förekomma i någon form. Blendow Group ska arbeta för att motverka varje form av diskriminering.

 • Varje medarbetare ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Medarbetare ska ges resurser och möjligheter till den utveckling som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Blendow Groups arbetssätt och organisation ska vara sådan att alla medarbetare ges möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling.

 • Vi är professionella inom våra kompetensområden. Vi visar våra kollegor respekt och bemöter dem på samma sätt som vi själva vill bli bemötta. Vi håller våra löften, levererar i tid och informerar i god tid om något hakar upp sig. Vi är lojala mot Blendow Group och våra arbetskamrater. Vi talar inte illa om varandra eller skyller på enskilda medarbetare eller avdelningar.

 • Vi engagerar oss inte i sådan verksamhet som vi inte öppet kan stå för eller redovisa och vi fattar inga affärsbeslut utifrån personliga intressen eller relationer.

 • Vi är återhållsamma vid all slags representation, både vår egen och när vi blir bjudna.

 • Vi vill bygga förtroendefulla relationer med kunder och leverantörer och följer därför de regler för upphandling och leverans som finns inom Blendow Group.

 • Alla medarbetare i Blendow Group har ansvar för att försäkra sig om att de själva och kollegor följer uppförandekoden samt att den respekteras av Blendow Groups leverantörer och kunder.

 • Som medarbetare i Blendow Group blandar vi inte privata intressen med företagets affärsverksamhet.

 • Som medarbetare i Blendow Group respekterar vi både vår egen men också våra kollegors, kunders och leverantörers tid genom att alltid vara i god tid till bokade möten och i de fall dessa måste avbokas gör det i så god tid att den andra parten inte drabbas.

 • Som medarbetare i Blendow Group uppträder vi alltid med vetskap om att vi är en ambassadör för bolaget i alla lägen, det åligger då samtidigt medarbetaren att hålla sig uppdaterad med bolagets verksamhet.

 • Som medarbetare i Blendow Group följer vi alltid uppsatt dress-code.

 • Misstanke om verksamhet som strider mot uppförandekoden ska alltid rapporteras till närmaste chef eller annan person i ledningen.